Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§1

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

Kodeksie – należy rozumieć Kodeks etyczny pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodku – należy rozumieć Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pracowników – należy rozumieć pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

§2

Kodeks etyczny pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zawiera zbiór zasad postępowania i norm etycznych jakie obowiązują każdego pracownika Ośrodka.

§3

 

Obowiązkiem Pracownika jest zapoznanie się z Kodeksem oraz stosowanie jego zasad i upowszechnianie w środowisku pracy.

 

 Rozdział II

 

Sylwetka Pracownika

 

§4

 

Postawa Pracownika charakteryzuje się poszanowaniem norm etycznych i uznanych zasad postępowania.

§5

 

Pracownik powinien zdobywać oraz pogłębiać wiedzę i umiejętności.

 

§6

 

Pracownik powinien dążyć do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz klienta Ośrodka. Powinien współpracować z instytucjami zewnętrznymi, w szczególności działającymi w obszarze ekonomii społecznej.

 

§7

 

Pracownik powinien wykazywać się wysoką kulturą osobistą.

 

Rozdział III

Kontakt z klientem

§8

 

Pracownik w kontakcie z klientem udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla klienta, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach trudnych.

 

§9

Przy rozpatrywaniu spraw i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzegania zasady równego traktowania.

Pracownik nie może dyskryminować żadnego klienta.

§10

Pracownik Ośrodka powinien poinformować klienta o możliwości złożenia skarg i wniosków.

§11

Kierownik Ośrodka zapewnienia równe traktowanie pracowników, współpracowników, wolontariuszy, klientów bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, przekonania polityczne i wyznanie religijne.

Rozdział IV

Stosunek Pracownika do Ośrodka

§12

 

Pracownik dba o dobry wizerunek Ośrodka, realizując jego cele i misję.

 

§13

Pracownik włącza się czynnie w inicjatywy mające na celu rozwój i promocję Ośrodka, a także ekonomii społecznej w środowisku lokalnym.

 

Postanowienia końcowe

§14

Zasady kodeksu wynikają z ogólnych norm moralnych oraz standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

§15

 

Pracownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień Kodeksu  Etyki i kierować się jego zasadami.