Wsparcie będzie kierowane do osób zaliczonych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem.

Do projektu może zostać zakwalifikowanych 260 osób z powiatów: 

  • opolskiego,
  • nyskiego,
  • prudnickiego.

Wsparcie na utworzenie spółdzielni oraz wsparcie szkoleniowo doradcze otrzyma grupa 60 Beneficjentów.

 

Projekt przeznaczony jest dla osób:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

9) osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie nadzoru elektronicznego,

10) osób uczących się w szkołach dla dorosłych lub studiujących w formie studiów niestacjonarnych zarejestrowanych we właściwym Urzędzie Pracy którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.